Regulamin

I Zasady ogólne i organizacyjne

 1. Organizatorem zajęć sportowych jest ADGIM, działający na terenie Wyższej Szkoły Kosmetycznej przy ul. Wileńskiej 53/55 w Łodzi oraz na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61 w Łodzi, zwanego dalej w regulaminie MOSiR Tęcza.
 2. Zajęcia są prowadzone przez trenerów i instruktorów ADGIM.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim. Rodzic lub opiekun nie może przebywać na sali podczas zajęć, chyba że zezwoli na to instruktor lub pracownik ADGIM. Rodzice lub Opiekunowie powinni przebywać w wyznaczonym miejscu do zakończenia zajęć, nie zakłócając porządku ćwiczącym.
 4. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika (jeśli jest pełnoletni) lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka, a także wypełnienie karty zgłoszeniowej uczestnika zajęć, dostarczenie jej pracownikowi lub instruktorowi ADGIM i wniesienie opłaty za zajęcia zgodnie z aktualną ofertą.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień zapisanych w niniejszym regulaminie oraz innych przepisów porządkowych na terenie Wyższej Szkoły Kosmetyki oraz MOSiR Tęcza. Uczestnik jest zobowiązany słuchać poleceń instruktorów oraz pracowników ADGIM, a także pracowników ochrony na terenie ośrodka, w którym odbywają się zajęcia. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy uczestników i brakiem zwrotu gotówki za opłacone zajęcia.
 6. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest karnet lub kwit za jednorazowe zajęcia, które należy okazać przed wejściem na salę.
 7. Trenerzy i instruktorzy mają prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, jeśli nie opłacił on zajęć lub spóźnił się.
 8. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędnych do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy ustala ADGIM. Akademia ADGIM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby uczestników i zwrotu pieniędzy.
 9. Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych określa ADGIM. Zajęcia odbywają się w grupach, w których liczba uczestników jest ograniczona.
 10. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry do dnia, w którym odbywają się zajęcia w danym miesiącu. W przypadku dołączenia w późniejszym czasie, pierwszego dnia, w którym uczestnik korzysta z zajęć.
 11. Opłaty regulujemy przed zajęciami w biurze lub wyznaczonym do tego miejscu, do rąk własnych pracownika ADGIM tylko w formie gotówkowej w walucie polskiej.
 12. Uczestnik może zapłacić za jednorazowe zajęcia lub wykupić imienny karnet. Karnet obowiązuje na dany miesiąc (od 1 dnia do ostatniego dnia miesiąca).
 13. ADGIM nie zwraca poniesionej opłaty za zajęcia w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika w określonym terminie i grupie, a uczestnikowi nie przysługuje prawo do uczestniczenia w zajęciach w innej grupie lub w innym terminie.
 14. W przypadku długotrwałej choroby (minimum 14 dni) potwierdzonej zwolnieniem lekarskim decyzję o zwrocie poniesionej opłaty lub odrobienia zajęć w innym terminie podejmuje właściciel ADGIM. W tym celu należy niezwłocznie (2 dni przed zajęciami) poinformować właściciela telefonicznie. Inne przypadki losowe nie będą brane pod uwagę.
  Dotyczy zajęć grupowych
 15. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość odrobienia w innym terminie, o ile Zawodnik lub Rodzic/Opiekun zgłosi taką potrzebę, co najmniej w dzień poprzedzający zajęcia do godz.16. W przypadku karnetów na zajęcia indywidualne możliwe jest odrobienie 1 zajęć w miesiącu. Reszta nieobecności może zostać odrobiona na zajęciach grupowych.
 16. ADGIM zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 17. Aktualna oferta zniżek jest dostępna na stronie internetowej www.adgim.pl.

II Bezpieczeństwo podczas zajęć

 1. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, że ADGIM nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy ADGIM.
 2. ADGIM nie wymaga od uczestników zajęć zaświadczeń lekarskich, potwierdzających brak przeciwskazań do udziału w zajęciach. Pełnoletni uczestnik / rodzic lub opiekun prawny powinien we własnym zakresie wykonać badanie, aby zbadać swój / dziecka stan zdrowia i podjąć decyzję czy może brać udział w zajęciach, czy też nie. Pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować pisemnie ADGIM o swoim stanie zdrowia. Pełnoletni uczestnik lub rodzic/ opiekun prawny świadomy swojego stanu zdrowia w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 3. ADGIM nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W przypadku rzeczy wartościowych niewielkich rozmiarów uczestnik może zabrać je ze sobą na salę i odłożyć w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Przebywanie na sali bez pozwolenia instruktora bądź trenera jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezastosowanie się do poleceń instruktora lub trenera. W przypadku zniszczenia sprzętu ponosi koszty, które ustala z właścicielem.

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację powyższego regulaminu przez Uczestników oraz ich Rodziców/ Opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich).